LG/필립스 42인치 LCD용 LCD 인버터 보드

LG/필립스 42인치 LCD용 LCD 인버터 보드

제품 설명

회사 정보

제품 설명

CXA-420W02-M

KLS-420W1SD-B

KLS-420W1SD-A

LC420WU1-B 6332L-0213A 6632L-0214A

CXA-420W02-S

LC420WU1-B 6632L-0287A 6632L-0288A

LC42WX3 6632L-0330A

KLS-42OCP22-B

KLS42CP-D

LC420W02 6632L-0326A 6632L-0326B

LC420W02 6632L-0326C 6632L-0327B 6632L-0327C

LC420WU1-B 6632L-0213A 6632L-0154B

LC420W02 6632L-0327A

LC420WX3 6632L-0327B

LC420WU1-B 6632L-0153A

KLS-420CP-B 6632L-0154A 6332L-0153B 6332L-0153C 6632L-0154C

LC420WX4 6632L-0351A

LC420WX3 6632L-0351B

LC420WXX4 6632L-0350A 6632L-0350B 6632L-0051A 6632L-0051B

KLS-420W1SD-D 6632L-0051D

KLS-420W1SD-1 6632L-0194A

KLS-420W1SD-1 6632L-0193A

CXA420W02-M 6632L-0106A 6332L-0107A

LC420WX02 6632L-0310A 6632L-0311A

LC4220WX3 6632L-0331A

KLS-420WESB-C 6632L-0051C

PW-CC42-M 6632L-0328A 6632L-0329A

LC420W03 2300KFG081H-F

2300KFG078H-F

G078B 6632L-0159A 6632L-0160A

KLS-420CP-D 6632L-0151A 6632L-0152A 6632L-0159B 6632L-0160B 6632L-0161A
주소: #1017 Dynamic Building, Zhenzhong Rd, Futian Dist, Shenzhen, Guangdong, China
사업 유형: 제조사/공장
사업 범위: 가전제품, 전기전자
주요 상품: Monitors, Lcd, Microtouch
회사소개: 회사 설명.
Once receive your question, the supplier will answer you as soon as possible.

이 공급 업체에 직접 문의 보내기

Miss Viviana

바로 소싱 요청을 게시하기

마지막 로그인 날짜: May 18, 2011

사업 유형: 제조사/공장

주요 상품: Monitors, Lcd, Microtouch