LG/필립스 37인치 LCD용 LCD 인버터 보드

LG/필립스 37인치 LCD용 LCD 인버터 보드

제품 설명

회사 정보

제품 설명

6632L-0201B KLS-EE37HK-S/M: 6632L-0362A 6632L-0361A

LC370W01 6632L-0250A 6632L-0251A

LC370W01 6632L-0054A 6632L-0054B
LC370WX1 6632L-0199B 6632L-0200B

LC370WX1 6632L-0282A 6632L-0283A

LC370WX1 6632L-0191A 6632L-0192A
6632L-0197B
6632L-0197C
6632L-0198C
6632L-0197D
6632L-0199D
6632L-0314A
66332L-0314C 66332L-0314E
6632L-0314J
6632L-0315A
6632L-0315C
6632L-0315E
6332L-0315J

LC370WU1 6632L-0237A 6632L-0238A

LC370WU1 6632L-0239A 6632L-0240A

KLS-EE37CI-M 6632L-0201C 6632L-0202C
6632L-0202B

LC370WX4 6632L-0458A
LC370WX4 6632L-0457A

LC370WU1-M
LC370WU1-S
주소: #1017 Dynamic Building, Zhenzhong Rd, Futian Dist, Shenzhen, Guangdong, China
사업 유형: 제조사/공장
사업 범위: 가전제품, 전기전자
주요 상품: Monitors, Lcd, Microtouch
회사소개: 회사 설명.
Once receive your question, the supplier will answer you as soon as possible.

이 공급 업체에 직접 문의 보내기

Miss Viviana

바로 소싱 요청을 게시하기

마지막 로그인 날짜: May 18, 2011

사업 유형: 제조사/공장

주요 상품: Monitors, Lcd, Microtouch