Fedson Chemical Co., Ltd.

식물 추출물, 식물 추출물 중국 제조업체 / 공급 업체.

홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기
홈페이지> 제품 리스트> 제초제> Ametryn

제품 설명

제품 설명

Ametryn
Other name: Ametrex, ametryne
Chemical name : N-ethyl-N-isopropyl-6-methylthio-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine
CAS: 834-12-8
Molecular formula: C9H17N5S
Formula: C9H17N5S
Herbicide: 2, 4-D Acid 2, 4-D 98%Tech 720G/L, 860G/L Combo
2, 4-D Amine Salt 2, 4-D 98%Tech 720G/L, 860G/L Combo
Glyphosate+2, 4-D +2, 4-D 98%Tech 720G/L, 860G/L Combo
Acetachlor 95%Tech, 50%EC
Acifluorfen 90%Tech, 21. 4%SL
Atrazine
Bensulfuron 95%Tech, 10%WP, 60%WDG
Bromoxynil Octanoate 97%Tech
Butachlor 90%Tech, 60%EC
Clethodim Tech, 24%EC
Chlorimuron 95%Tech, 25%WP, 10%WP, 25%WG, 75%WG
Chlorsulfuron 95%Tech, 25%WP, 75%WP, 75%WDG
Clomazone 90%Tech, 48%EC
Clopyralid 95%Tech
Dicamba 98%Tech, 48%SL
Ethametsulfuron-methyl 95%Tech, 25%WP, 20%SP
Fomesafen 95%Tech, 25%SL
Fonoxaprop-p-ethyl Tech, 10%EC, 6.7%EW
Fluazifop-p-butyl 15%EC
Glyphosate 95%Tech, 48%IPA Salt, 75.7%SG
Imazaquin 97%Tech, 15%SL
Imazethapyr 98%Tech, 48%SL, 10%SL, 5%SL, 70%SP
Metolachlor Tech, 72%EC
Ametryn 95% TC
Metribuzin 95% TC
Oxadiazon 95% TC
Metsulfuron-methyl 95%Tech, 60%WP, 10%WP, 60%WDG, 20%WP, 20%WG
Picloram 92%Tech, 24%K salt
Pyrazosulfuron-ethyl 95%Tech, 10%WP
Quinclorac 90%Tech, 50%WP, 50%SC, 25%SC
Quizalofop-p-ethyl Tech, 5%EC, 10%EC
Sethoxydim 12. 5%EC
Simazine 97% Tech, 80% WP
Sulfometuron-methyl 95%Tech, 75%WP, 75%WDG
Thifensulfuron-methyl 95%Tech, 15%WP, 75%WP
Triasulfuron 96%Tech, 75%WP, 75%WDG
Tribenuron-methyl

Fedson Chemical Co., Ltd.
Jiangsu , China
년에 회원 가입 후 : 2004
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장, 무역 회사

제품 리스트